Semaine de la Bible 2018

Programme des conférences

Du 3 au 7 Décembre

Heures : 10h Am- 12H

 

 

Lundi 3

Sujet : ce qu’est la bible pour moi.

 

Conférencier : Dr. Jean-Robert  Maitre

Doyen du Séminaire théologique du Nazaréen

 

 

Mardi 4

Sujet: La bible toute une histoire

 

Conférencier : Past. Pauris Jean-Baptiste : Traducteur, président AKA

 

 

 

Mercredi 5

Sujet: Pour mieux comprendre la Bible

 

Conférencier : Dr. Lesly Jules.

Docteur en Leadership et Maîtrise des changements

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 6

Sujet : La bible un livre pas comme les autres

 

Conférencier : Dr. Lesly Jules

 

  Docteur en Leadership et Maîtrise des changements

 

 

 

 

 

Vendredi 7

Sujet : La Bible à travers les âges

 

Conférencier :

Past. Walliere Pierre Surintendant District Central de l’Eglise Nazaréen

 

 


Jou Fèt Labib 2020

Dimanch 13 desanm 2020

Jou Fèt Labib

Mesaj Sosyete Biblik Ayisyèn

________

‘’  Labib, yon pawòl vivan , yon pawòl moun dwe viv  ’’

Medam Mesye Lasosyete,

Byenneme frè e sè nan Kris,

Devwe sipòtè ak zanmi Labib,

Se pou Bondye, papa nou, ak Mèt nou, Jezikri, fè desann favè yo ak kè poze yo sou nou  tout !

Nou mete jou espesyal sa a  apa pou fèt Labib. Se pa ti kontan nou kontan ane sa a ankò deske nou gen privilèj pale ak tout popilasyon ayisyen an nèt, espesyalman tout sila yo ki kwè nan Jezikri, kèlkeswa sektè relijye yo adere ladan li an. Mesaj tradisyonèl Sosyete Biblik Ayisyèn ane sa a, li chita sou tèm : ’’ LABIB, YON PAWÒL VIVAN, YON PAWÒL MOUN DWE VIV ‘’. Se Jan 1.1-4 ki enspire nou tèm sa a . Gade sa pasaj la di :<< Anvan Bondye te kreye anyen, Pawòl la te la. Pawòl la te avèk Bondye. Sa Bondye te ye, se sa Pawòl la te ye tou. Pawòl la te la avèk Bondye depi nan kòmansman. Se ak pawòl la Bondye te fè tout bagay. Nan tou sa ki te fèt, pa t gen anyen ki te fèt san Pawòl la. Lavi, se nan li sa te ye. Se lavi sa a ki te bay tout moun limyè >>.

Labib, yon Pawòl vivan. Enben, gen 2 rezon pou sa :

Premye rezon an se paske Bib la se pawòl Bondye vivan an, Bondye ki se otè, ki se sous, ki alabaz tout vi ki egziste. Apot Pòl sètifye Bib la soti nan Bondye vivan an. Li di nan  2 Timote 3.16 :<< Tou sa ki ekri nan Liv la se nan Lespri Bondye a yo soti >>, kivledi yo soti nan Lespri Bondye a ki bay lavi, selon Jòb 33.4 :<< Se lespri Bondye a ki fè m. Se souf Bondye ki gen tout pouvwa a ki ban m lavi >>.

Dezyèm rezon an se paske Bib la se yon Pawòl vivan. Li pote lavi kote lanmò ak dezolasyon te sèl kòk chante. Zòn Lodeba kote Mefibochèt, pitit pitit Jonatan, bon zanmi entim David, te sove al kache a, li te lwen, yon peyi pèdi, yon veritab twouchouchou, yon savann dezole (2 Sam 9.4-5). Non zòn Lodeba a siyifi absans pawòl la. Kidonk se te yon zòn pawòl Bondye a pa te vizite, pawòl la pa t prezan, pawòl ki bay lavi toupatou kote li pase a. Kè nou chak se yon lodeba, toutotan Pawòl vivan Bondye a pa vizite li. Pawòl Bondye a se yon veritab semans vivan lè li tonbe nan kè nou , nan lavi nou. Lè sa a, Lespri Bondye fè li jèmen, fè li pouse grandi epi fè li donnen pou lavi etènèl. Se sa apot Pyè aprann nou lè li di :<< Granmesi pawòl Bondye a ki yon pawòl vivan epi ki la pou tout tan, nou resevwa yon lòt lavi. Fwa sa a, nou pa soti nan yon jèm perisab, men nan yon jèm ki pa ka mouri, yon jèm pèmanan (1 Pyè 1.23) >>.

Nan mwa desanm nan, n ap selebre nesans Jezikri sou latè, Jezi, Pawòl ki vin moun nan, levanjil Jan di :<< Lavi se nan li sa te ye >>( Jan 1.4). Jezikri ki se Pawòl ki vin moun lan, li menm menm, li deklare : Pawòl mwen di nou yo, yo soti nan Lespri Bondye. Yo bay lavi (Jan 6.63). Disip Jezi yo te fè esperyans  efikasite pawòl sa a ki pote lavi. Plizyè nan moun ki t ap suiv Jezi yo te fè yon kraze kite sa. Yo te twouve sal tap di a twò di. Pou yo, gen koze Jezi t ap di, yo te twouve se pa akseptab. Lè sa a, Jezi vire mande disip li yo si yo pa ta vle ba li do tou. Epi Pyè reponn Jezi pou li di : << Men Senyè, ki moun pou n al jwenn ? Se ou menm ki gen pawòl k ap bay lavi ki p ap janm fini an (Jan 6.68)>>.

Labib se yon pawòl moun dwe viv tou

 Lavi ak limyè se degouden kole. Yo enseparab. Lavi te nan li,  kivledi sa a se Pawòl ki vin moun nan, lavi te limyè lèzòm (Jan 1.4). Pawòl ki pote lavi a se li menm tou ki Pawòl kap  klere a. Sòm 119.105 di li klè : << Pawòl ou se yon chandèl ki fè m wè kote m ap mete pye m, se yon limyè k ap klere chemen mwen>>. Vèsè 130 menm Sòm 119 la di tou :<< Esplikasyon nou jwenn nan pawòl ou, yo klere lespri nou >>. Non sèlman pawòl Bondye a vivan, men tou li chaje efikasite. Li travay nan nou epi li transfòme lavi nou. Aksyon li depase travay yon epe ki byen file debò. Pawòl la antre fon nan fenfon nanm nou. Tankou yon sonn espirityèl, yon sonn moral, li egzaminen tout santiman nou, tout panse nou, tout ti kachèt nan lavi nou pou devwale tout sa ki pa bon nan nou (Ebre 4.12-13).

Labib se rejis prensip pou gide nou nan yon lavi dwat, san tounanmanch. Sòm 119.9 klè kou dlo kòk nan sans sa a : << Ki sa yon jenn gason dwe fè pou li mennen bak li dwat ? Se pou l toujou jan ou vle li mache a >>.  Men pawòl vivan sa a ap vin efikas pou nou se si nou viv li. Se si nou aplike li nan lavi nou chak jou ki jou pou nou. << Se pou nou fè tout sa pawòl la mande nou fè. Pa rete ap koute ase. Lè sa a se pwòp tèt nou n ap twonpe >> (Jak 1.22).

Bib la se gid prensip pou nou suiv tou dekwa pou nou reyisi nan lavi. << Se pou pawòl ki nan liv lalwa a toujou nan bouch ou. Se pou w ap kalkile yo nan tèt ou lajounen kou lannwit pou ka viv dapre sa ki ekri nan liv la. Se konsa w a mennen bak ou byen. Tout zafè ou va mache byen (Jozye 1.8)>>. Moun ki pran plezi li nan pawòl Bondye a epi ki medite li tout tan, lajounen kou lannwit,  yon moun konsa << li tankou yon pyebwa yo plante bò kannal dlo : Li donnen lè sezon li rive. Fèy li p ap janm fennen. Tout sa li fè sòti byen >> (Sòm 1.2-3).

Sosyete Biblik Ayisyèn santi kontantman li deske li nan menm liy ak lòt pitit Bondye yo k ap klere tankou flanbo nan lemonn pou pote pawòl vivan sa a >>. Se yon bagay k ap pote yon gwo satisfaksyon pou apot Pòl, moman Jou Kris la rive (Filipyen 2.16).

Kòm manm Alyans Biblik Inivèsèl ki regwoupe 148 Sosyete Biblik k ap travay nan plis pase 200 peyi ak teritwa lòt peyi nan lemonn, misyon nou klè. Se travay pou nou gaye Bib la, otan nou kapab, pi plis posib. Se fè sa avèk efikasite epi ak je kale. Se dekwa pou ede lektè yo ak oditè yo antre nan dyalòg avèk Pawòl Bondye a.

Se konsa, gras ak travay Sosyete Biblik yo atravè lemonn, tradiksyon Bib la rive fèt nan 1935 lang sou 6500 ki egziste yo. Alyans Biblik Inivèsèl pran angajman pou li travay dekwa pou yon jou chak moun sou latè beni ka posede omwens, menm yon egzanplè Labib. Anpil anpiiil travay rete pou fè toujou anvan nou rive nan dènye bout anbisyon misyon an. An Ayiti, nou gen tout Bib la nan lang manman nou depi 1985. N ap etidye posiblite revize tradiksyon sa a koulyeya. Ane 2020 an se ane parisyon yon Bib Etid an Kreyòl pou pèmèt gen plis konpreyansyon tèks Bib la. Sosyete Biblik Ayisyen ap travay pou rann Bib la disponib nan yon fòma apwopriye pou tout moun epi ak nan yon pri ki pi abòdab tou. SBA ap chache devlope kèk pwogram pou ankouraje moun li Bib la tou. Souple, bay travay Sosyete Biblik la sipò nou nan priyè nou ak nan don nou ka fè li.

Lè nou pèdi direksyon nou nan lavi, nou mèt konte sou Pawòl Bondye  a. Li se yon bousòl. Li ka gide nou jwenn pòt pou nou sòti.

Fè efò pou gen Bib ou. Pa kontante ou genyen li ase. Li Bib ou. Medite li toutan. Kite sa li revele ou, sa li anseye ou enstwi ou .

Nan li Bib la, Pawòl Bondye ki bay lavi a epi ki klere chemen nou atravè fènwa pwès ki nan lemonn lan, se pou chak jou panse ou jwenn renouvèlman.

Magda N. Victor

Sekretè Jeneral

Sosyete Biblik Ayisyèn


Jour de la Bible 2020

Dimanche 13 décembre 2020,

Jour de la Bible

 Message de la Société biblique haïtienne

________

“La Bible, une parole de vie, une parole à vivre.”

Chers concitoyens et concitoyennes,

Chers frères et sœurs en Jésus-Christ,

Dévoués supporteurs et amis de la Bible,

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ !

En ce jour spécial que nous mettons à part pour célébrer la Bible, nous sommes heureux, encore cette année, du privilège d’adresser à la population haïtienne, en général, et aux croyants en Jésus-Christ de toutes confessions et dénominations religieuses, en particulier, le message traditionnel de la Société biblique haïtienne sous le thème : LA BIBLE, UNE PAROLE DE VIE, UNE PAROLE À VIVRE. Ce thème s’inspire des quatre premiers versets du Prologue de l’Évangile de Jean, en l’occurrence, Jean 1:1-4 : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. »

La Bible est une Parole de vie. Pour deux raisons :

Premièrement, parce qu’elle émane du Dieu vivant, de celui qui est l’Auteur, la source et la cause de toute vie. L’Apôtre Paul atteste le fait que la Bible émane du Dieu vivant, quand il dit dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, le verset 16, que la Sainte Écriture est inspirée de Dieu, ce qui signifie littéralement qu’elle « émane du souffle de Dieu », c’est-à-dire de L’Esprit de Dieu, qui donne la vie, selon Job 33:4 : « L’Esprit de Dieu m’a créé, et le souffle du Tout-puissant m’a donné la vie. »

Deuxièmement, la Bible est une Parole de vie, parce qu’elle apporte la vie là où n’existaient que la mort et la désolation. Le village de Lo-Debar où s’était réfugié Méphiboscheth, petit-fils de Jonathan, l’ami intime de David, était un lieu désert, un coin perdu, désolé, sans vie. (2 Samuel 9:4-5) Le nom de ce village signifie littéralement « absence de la parole ». C’était donc un lieu que n’avait pas visité la parole de Dieu, cette parole qui apporte la vie partout sur son passage. Notre cœur est un Lo-Debar tant qu’il n’a pas été visité par la Parole de vie. La Parole de Dieu est la semence de vie qui est semée dans le terrain des cœurs, et que l’Esprit de Dieu féconde, fait croître et fructifier pour la vie éternelle. C’est ce que dit l’Apôtre Pierre dans sa première lettre : « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » (1 Pierre 1:23)

L’Évangéliste Jean dit de la Parole faite chair dont nous célébrons la venue dans le monde, en ce mois de décembre, qu’elle était porteuse de vie : « En elle était la vie » (Jean 1:4a). Et la Parole faite chair (Jésus-Christ) a rendu témoignage, en ces termes, au pouvoir vivifiant de la Parole faite livre (la Bible) : « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » (Jean 6: 63) Les disciples de Jésus ont eux-mêmes fait l’expérience de cette parole porteuse de vie. Après que plusieurs de ceux qui suivaient Jésus eurent fait défection ― parce qu’ils estimaient trop dure, trop inacceptable une parole que Jésus avait prononcée ―, Jésus demanda à ses disciples s’ils ne voulaient pas eux-mêmes se retirer aussi. Et Pierre de lui dire : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » (Jean 6:68)

La Bible est aussi une Parole à vivre

La vie est inséparable de la lumière. « En elle (en la Parole faite chair) était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » (Jean 1:4) La Parole qui apporte la vie est aussi la Parole qui éclaire. « Ta Parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » (Psaume 119:105) « La révélation de tes paroles éclaire. » (Psaume 119 : 130) La Parole de Dieu  est non seulement vivante, mais elle est aussi efficace. Elle agit en nous et transforme nos vies. Plus qu’une épée quelconque à deux tranchants, elle pénètre au tréfonds de l’âme. Sonde spirituelle et morale, elle scrute les sentiments et les pensées du cœur, pour mettre en évidence le mal le plus caché. (Hébreux4 : 12-13)

La Bible est la règle à suivre pour mener une vie droite et intègre. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d’après ta parole. » (Psaume 119: 9) Mais la Parole de vie ne devient efficace pour nous que dans la mesure où nous la vivons ; dans la mesure où nous la mettons en pratique dans notre vécu quotidien : « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. » (Jacques 1:22)

La Bible est aussi la règle à suivre pour réussir dans la vie. « Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. » (Josué 1 : 8) Celui qui prend plaisir à la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit « est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, qui donne son fruit dans sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu’il fait lui réussit. » (Psaume 1:2-3)

La Société Biblique Haïtienne est heureuse d’être dans la lignée « des enfants de Dieu qui brillent comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie » ― quelque chose qui apportera une grande satisfaction à l’Apôtre Paul, lorsque viendra le jour de Christ. (Philippiens 2:16)

En tant que membre de l’Alliance biblique universelle (ABU) qui regroupe 148 sociétés bibliques œuvrant dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde, notre mission est de diffuser le plus largement possible la Bible, de manière efficace et à bon escient et d’aider les gens à entrer en dialogue avec la Parole de Dieu.

Grâce au travail de ces sociétés bibliques à travers le monde, la Bible a été traduite, en tout ou en partie, en 1,935 langues sur les 6,500 qui existent dans le monde. L’alliance biblique universelle s’engage à œuvrer pour qu’un jour chacun puisse posséder une copie de la Bible. Beaucoup reste à faire pour atteindre cet objectif ambitieux. En Haïti, nous avons la Bible dans notre langue maternelle, le créole, depuis 1985. Une révision de cette Bible est à l’étude. L’année 2020 a vu la parution de la Bible d’Etude en créole en vue d’une meilleure compréhension du texte biblique. La Société biblique haïtienne travaille à rendre la Bible disponible pour tous, dans un format approprié pour chacun et à un prix abordable pour tous. La SBH cherche aussi à développer des programmes pour encourager la lecture de la Bible. Soutenez le ministère de la Société biblique par vos prières et par vos dons.

Lorsque nous perdons nos repères dans la vie, nous pouvons compter sur la Parole de Dieu, qui telle une boussole, saura nous guider sûrement vers le Port.

Faites un effort pour vous procurer une Bible. Mais ne vous bornez pas à la posséder ; lisez-la, méditez-la jour et nuit, et laissez-vous instruire par ce qu’elle vous révèle et vous enseigne.

Que vos pensées soient renouvelées chaque jour en lisant la Bible, la Parole de Dieu qui donne la vie et éclaire notre chemin à travers la nuit obscure de ce monde.

Magda N. Victor

Secrétaire Générale

Société Biblique Haïtienne


Catalogue de la SBH

Choose Category
All
ProductNameDescriptionPrice

Category: 
Pour enfants
Paul de Tarse
 550.00 Gdes

Category: 
Pour enfants
Simon-Pierre
 550.00 Gdes

Category: 
Pour enfants
Judas Iscariote
 350.00 Gdes

Category: 
Pour enfants
Marie de Magdala
 550.00 Gdes

Category: 
Pour enfants
Jesus de Nazareth
 350.00 Gdes

Category: 
Pour enfants
Aventure Lettres
 115.00 Gdes
 1  2  3  4  5   Next   ...   Last

Prions ensemble

Le staff de la SBH se réunit chaque jour a midi du lundi au vendredi pour partager une moment de prière. Si vous vous trouvez dans les environs vous êtes les bienvenus, joignez vous a nous. Et si vous ne pouvez pas être la physiquement, envoyez nous vos requêtes de prière ainsi ou pourra prier pour vous.

  Votre nom (obligatoire)

  Votre email (obligatoire)

  Votre requête  ALfalit-Haïti

  La société Biblique Haïtienne en partenariat avec l’Alfalit international conduit un programme d’alphabétisation à travers le pays. Haïti avec un taux d’alphabétisation d’environ 60% est le pays les plus frappé par l’analphabétisme dans le continent américain.

  AlfalitLa SBH a décidé de mettre la main à la pâte afin d’aider à en finir avec ce fléau. Le programme Alfalit Haïti est implémenté avec le support de la Alfalit international qui nous fournit le matériel d’apprentissage ce programme s’appuie sur trois piliers important, premièrement :les bénéficiaires, on les trouve dans les églises ou organisations chrétiennes partenaires de la SBH à travers tout le pays, en 2015 on a eu environ 3000 gradués pour les 2 sessions de l’année, après avoir suivi une session de six mois l’élève peut lire et écrire en créole et réaliser des opérations arithmétique simple (addition, soustraction) ; à leur graduation chaque élève reçois une Bible créole.

  Les maitres volontaires représentent le deuxième élément important du programme ils sont recrutés dans les églises et organisations participants au programme sur une base de volontariat. Ils reçoivent une formation de la SBH et le matériel les aidant à accomplir leur tâche.

  Et finalement il y a les livres qui nous sont donnés gratuitement par l’Alfalit international. Le programme est complètement gratuit dans le but d’atteindre les couches le plus défavorisées de la population.alfalit Les prérequis pour participer à ce programme sont les suivants : avoir un local disponible pour recevoir les bénéficiaires, trouver  des maitres volontaires disposés et pouvant recevoir la formation de la SBH.


  JOU FÈT LABIB

  SOSYETE BIBLIK AYISYÈN

  DIMANCH 13 DESANM 2015

  MESAJ

  « Ki jan nou fè tande y ap pale nan lang peyi nou ?» Travay 2 :8

   

  Jou lapannkot la, apot yo te anba pouvwa Sentespri. Yo te kwape tout laperèz yo te genyen akoz krisifiksyon Mèt yo, Jezi, pou anonse bonnouvèl levanjil la. Wi, se vre Mèt yo te konn voye yo anonse bonnouvèl la. Men te gen yon bagay ki chanje. Jou sa a, jou lapannkot la, pandan apot yo ap preche, moun ki te la yo te tande mesaj levanjil la nan pwòp lang peyi kote yo chak te soti yo.

  Se nan menm lespri sa a, Alyans Biblik Inivèsèl ki genyen jounen jodi a 146 Sosyete biblik k ap travay nan plis pase 200 peyi ak teritwa, te pran nesans. Prensipal motivasyon òganizasyon sa a ke Sosyete Biblik Ayisyèn manm lan se <<mete Pawòl Bondye a alapòte tout moun>>. Alyans Biblik Inivèsèl ap travay pou fè yon jou chak moun kapab jwenn  Bib la nan pwòp lang li ak nan medya moun nan chwazi a. Pou rive atenn bi sa a, anpil chantye tradiksyon boujonnen pran nesans atravè lemonn.

  Pou retounen nan baz fondasyon egzistans nou kòm Sosyete Biblik, tèm ki tonbe daplon pou Jounen fèt Bib la ki se dezyèm dimanch mwa desanm sa a se << Pawòl Bondye a la pou tout moun>>.

  Selebrasyon ane sa a gen yon sans espesyal. Li tonbe jis avèk swasantyèm ane depi Sosyete Biblik Ayisyèn ap sèvi kominote kretyen Ayiti a. Se vre  depi 1850, Sosyete Biblik Ameriken te louvri yon ajans kòm sikisal li nan Pòtoprens. Ajans difizyon sa a te sèlman fonksyone jouk rive ane 1852. Se jouk ane 1955 Sosyete Biblik Ameriken te vin louvri ankò yon lòt Ajans li te plase anba direksyon Pastè Garner E. Hoyt. Se Ajans sa a ki vin devlope ofiramezi pou tounen Sosyete Biblik Ayisyèn nou an jodi a. Rive 1963, Konsèy Administrasyon Sosyete Biblik Ameriken nan chanje non Ajans lan. Li rele li Mezon Ayisyèn Labib. Epi nan ane 1983, yon Asanble Jeneral Estrawòdinè ratifye Estati Sosyete Biblik Ayisyèn.

  << Pawòl Bondye a la pou tout moun>>. Nan Sosyete Biblik Ayisyèn, konviksyon nou solid. Nou konnen Bib la se mesaj Bondye destine pou pèp li. Pa gen manti nan sa. Mesaj Bib la se mesaj verite lanmou ak redanmsyon Bondye ofri tout moun san paspouki. San mesaj sila a, pèsonn moun pa ka konprann veritab bi lavi li. Se sa ki esplike poukisa tout Bib la parèt nan kreyòl, lang manman nou an, depi 1985. Se yon gras san parèy deske Bib la nan lang manman nou. William Tyndale (1494-1536), yon tradiktè  Bib la nan lang angle, te ekri pawòl sa a pou li di :<<Esperyans aprann mwen se enposib pou fè lafwa moun nan ba pèp la vini djanm si yo pa gen Bib la nan pwòp lang pa yo>>

  Pandan 60 dènye ane sila yo osèvis kominote ayisyen an, Sosyete Biblik tradui Bib la nan kreyòl nou an. Li repann plizyè milyon bib, seleksyon ak pòsyon labib atravè tout peyi a. Èske tout milyon bib sa yo ki distribye a kapab jistifye egzistans nou ? Enben non. Veritab siy ki lejitime prezans nou se tout moun sila yo ki dekouvri lanmou Bondye atravè travay nou.

  << Ki jan nou fè tande y ap pale nan lang peyi nou>> (Tra 2.8) ? Tankou nou di li anvan sa, yonn nan objektif Sosyete Biblik yo depi yo fonde se tradui Bib la nan tout lang moun pale atravè lemonn. 2014 te yon ane fòmidab pou tradiksyon biblik. Sosyete Biblik yo te kontribye pou fini tradiksyon Bib la nan 51 lang. Sa reprezante disponiblite Bib la pou plis pase yon milya 371 moun sou latè. Chantye tradiksyon yo pa janm fèmen. Yo toujou ap feraye. Nou toujou mete nou opwen ak dinamik lang yo. Tout tan, gen nouvo mwayen pou transmèt mesaj la k ap pran nesans. Fòk toujou gen koreksyon, revizyon ak pwodiksyon ki daplon ak nouvo bezwen yo. Gen espesyalman bezwen jèn yo k ap itilize nouvo mwayen kominikasyon yo, tankou entènèt. Tou sa se pou mete “Pawòl Bondye a alapòte tout moun”.

  Nou kontan anpil pou tout pwogre ki fèt nan domèn tradiksyon Bib la. Tout tradiksyon sila yo te vin posib grasa don zanmi toupatou nan lemonn fè nou. Se poutèt sa Sosyete Biblik yo gen anpil anpil rekonesans pou zanmi sila yo.

  Bout pou bout, plan Bondye pou limanite se travay pou tout moun alawonn rive konnen Bondye epi viv selon kòmannnman li yo. Ala bon sa bon, ala agreyab sa agreyab lè ou tande mesaj Bondye a nan pwòp lang ou ! Sila yo ki te lavil Jerizalèm jou lapannkot la te viv esperyans sa a. Jounen jodi a ankò, Bondye kontinye ap fè chak  pèp rete bouch be. Paske atravè chak lang pale, Bondye kontinye sèvi avèk sèvitè li yo pou transmèt Pawòl li. Se pi gwo prèv lanmou Senyè a genyen pou tout moun. Konsa, pesonn moun pa gen eskiz devan Li. Nou kapab grandi nan lafwa. Lavi nou ka transfòme epi nou ka mache nan bon chemen an.

  Annou rete alekout. Bondye ap pale avèk nou chak, nan pwòp lang nou.


  Jour de la Bible

  « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ». Actes 2.8
  Au jour de la Pentecôte, les apôtres, poussés par l’Esprit Saint, ont abandonné toute frayeur, causée par la crucifixion de Jésus, pour annoncer la Bonne Nouvelle. En effet, ils ont déjà été envoyés par le Maître mais ce qui avait changé c’est que tandis qu’ils parlaient, ce jour-là, chacun pouvait entendre le message dans sa propre langue.
  C’est dans cet esprit que L’Alliance biblique Universelle qui regroupe actuellement 146 sociétés bibliques travaillant dans plus de 200 pays et territoires a vu le jour. La motivation première de cette organisation dont la Société biblique haïtienne est membre consiste à rendre « la Parole de Dieu ouverte à tous ». L’ABU œuvre pour hâter le jour où chaque personne pourra accéder à la Bible dans la langue et par le média de son choix. Pour y arriver des chantiers de traduction sont mis en route à travers le monde.
  Voulant revenir au fondement de notre existence, en tant que Société biblique, « La Parole de Dieu ouverte à tous » est le thème retenu cette année pour la célébration de la fête de la Bible en ce deuxième dimanche de Décembre.
  En effet, la célébration de cette année revêt un caractère spécial, elle marque également 60 années de service de la Société biblique haïtienne à la communauté chrétienne. Si depuis 1850 une agence de diffusion de la bible fut ouverte à Port-au-Prince par la Société biblique américaine, elle ne fonctionna que jusqu’en 1852. Il a fallu attendre 1955, sous la Direction du Pasteur Garner E. Hoyt, pour avoir une nouvelle agence de la Société biblique américaine. C’est cette agence, qui au fil des ans, évolua pour devenir ce que nous sommes aujourd’hui : la Société biblique haïtienne. En avril 1963 le Conseil d’administration de la Société biblique américaine changea le nom de l’agence en Maison haïtienne de la Bible et en 1983 les statuts de la Société biblique haïtienne furent ratifiés lors d’une Assemblée Générale extraordinaire.
  « La parole de Dieu ouverte à tous ». A la Société biblique haïtienne, nous sommes convaincus que la Bible est le message de Dieu pour son peuple. Nous sommes convaincus qu’elle porte la vérité de l’amour et de la rédemption de Dieu offerts à tous et que sans elle, personne ne peut pleinement comprendre le but de sa vie. C’est ce qui explique la parution de la Bible dans notre langue maternelle depuis 1985. C’est une grâce exceptionnelle de posséder la Bible dans sa langue maternelle. William Tyndale 1494-1536, Traducteur de la Bible en langue anglaise a écrit : « L’expérience m’a montré que c’est impossible d’affermir la foi des gens ordinaires si les Ecritures ne leur sont pas offertes dans leur langue maternelle.»
  Au cours de ses 60 ans de service à la communauté haïtienne, la Société biblique a traduit la Bible dans notre créole haïtien, distribué des millions de bibles, de sélections et de portions bibliques à travers le pays. Les millions d’écritures distribuées peuvent- ils légitimer notre existence ? Non, notre légitimité, ce sont toutes les personnes qui découvrent l’amour de Dieu grâce à notre ministère.
  « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle » Actes 2.9. Comme nous l’avons dit plus haut, dès leur fondation, un des objectifs des Sociétés bibliques est de traduire la Bible dans toutes les langues parlées à travers la planète. 2014 a été une année remarquable pour la traduction biblique, les Sociétés Bibliques ont contribué à l’achèvement de traductions dans 51 langues qui représentent un impact potentiel sur plus de 1,371 milliard de personnes. Les chantiers de traduction ne sont jamais fermés. Nous devons tenir compte de la dynamique de la langue, des nouveaux media de transmission de la parole. Des corrections, des révisions, des productions répondant aux besoins de ceux, particulièrement des jeunes, qui utilisent les media tel que l’internet sont nécessaires pour maintenir cette « Parole ouverte à tous. »
  Nous nous réjouissons des progrès qui ont été accomplis dans le domaine de la traduction biblique. Beaucoup de ces traductions n’ont été possibles que grâce aux généreux dons d’amis du monde entier, ce pourquoi les Sociétés bibliques sont profondément reconnaissantes.
  Somme toute, le plan de Dieu pour l’humanité c’est que tous parviennent à la connaissance du vrai Dieu et de vivre selon ses préceptes. Combien c’est étonnant et agréable de pouvoir entendre le message divin dans sa propre langue. Ceux qui étaient à Jérusalem, ce jour-là, en en font fait cette expérience. Aujourd’hui encore Dieu continue à étonner chaque peuple, chaque tribu. Car, à travers leurs dialectes Dieu utilise ses serviteurs pour transmettre sa Parole et c’est une preuve de son amour pour tout le monde afin que nous soyons sans excuse devant lui, nous puissions grandir dans la foi, pour que nous soyons transformés et marchions dans le vrai chemin.
  Enfin, restons à l’écoute car Dieu s’adresse à chacun de nous dans notre propre langue.
  SOCIÉTÉ BIBLIQUE HAÏTIENNE


  Bible program tackles domestic violence in the Caribbean

  Marking International Women's Day, March 8

  Marking International Women’s Day, March 8

  Say the word ‘Caribbean’ and many people think of wide sandy beaches, palm trees and holidays – a kind of paradise. But for a growing number of women there, life is anything but paradise, blighted by the violence they experience at home. That’s why Bible Societies in the region are using the Bible to tackle this increasing scourge, with encouraging results.

  The Caribbean: a paradise for holiday makers but hell for the many women who are victims of domestic violence.
  *Mary had been trapped in a violent relationship for many years, with her partner’s attacks landing her in hospital several times. She was desperate for help but had no idea what to do. When the Bible Society began equipping churches to assist victims of domestic violence, Mary finally received the help she needed and is starting to turn her life around.

  “If only this help had been available earlier, I wouldn’t have spent so many years of my life being victimised,” she says wistfully.

  Mary lives in Jamaica but her story is chillingly common across the Caribbean. Although it’s hard to get accurate statistics for each country, the incidence of domestic violence in the region is significant and growing: around 33% of women in Jamaica and 27% of women in Barbados, for instance, are victims of some form of domestic violence. It accounts for a large percentage of the region’s crime statistics, too – about 25% of all murders are committed in the home. Nearly all the victims are women.

  As Christians we must stand up and let every man, woman and child know that God condemns violence.
  “The rise in violence against women seems unstoppable, despite the efforts of many women’s organisations,” comments Erny Van Axel of the Suriname Bible Society. “As Christians we must stand up and let every man, woman and child know that God condemns violence. We need to help them know what the Bible says – that all people are made in God’s image and have the right to be treated with love, respect and dignity.”

  This is what Bible Societies across the Caribbean have started doing in recent years, with a particular focus on equipping churches to do this work.

  “Quite often the church is the first port of call for women suffering domestic violence,” comments Rev Courtney Stewart of the Bible Society in the West Indies. “But our church leaders aren’t taught about domestic violence at seminary, so they don’t really know how to deal with it. That’s why so many pastors, Sunday School teachers and community leaders are now requesting the training we and our partners are carrying out.”

  A ‘Stop the Violence’ workshop for church members in Haiti, where domestic violence has reached pandemic levels.
  Hundreds of people across the Caribbean have already been trained in how to spot the signs of domestic violence and offer sensitive and effective counselling and advice, using two Bible-based booklets – ‘Stop the Violence’ for adults and ‘I love my body’ for children.

  13-year-old Gabbie* in Haiti who was sexually abused while living in a tent city after the 2010 earthquake says that the counselling she received from a church leader who had received domestic violence training has really helped her.

  “It has helped me to understand that if I keep quiet about what happened there is no way to stop the violence,” she said. “I’ve also learned that I don’t have to be ashamed.”

  Haiti has a staggeringly high rate of violence against women – around 80% of women are thought to suffer some kind of abuse – but that figure has increased since the earthquake.

  “The earthquake brought about so much anger and frustration,” explains Magda Victor of the Haitian Bible Society. “It destroyed people’s homes and livelihoods and led to greater promiscuity. All this has resulted in even more domestic violence.”

  Since 2012, the Haitian Bible Society has been tackling this issue by running domestic violence workshops and airing a radio program to help raise awareness about the issue. The Suriname Bible Society has also been using the radio to spread its message about domestic violence. Listening to the program changed Kleia Emanuels-Mijnsen’s life.

  Kleia Emanuels-Mijnsen
  “I was sitting with friends listening to a Gospel radio program when a counselling session on domestic abuse started. As I listened, I knew I had to call the number for help because what they were describing had happened to me. I had been raped and abused by a family friend and had never told anyone or dealt with the pain. It had completely destroyed my relationship with my mother and I mistrusted all men.

  “It took months of counselling before I could let go of the bitterness I felt. But I’m now happily married with two sons and am counselling other women.”

  The Bible Society of the West Indies is planning to start running the program in the Bahamas in the next few months, where domestic violence is growing, too.

  “Please pray as we seek to reap a harvest of rescuing women and children, and the men, too, who are usually the perpetrators of domestic violence,” says Mr Stewart.

  * Names changed to protect identity.